Home

Doelstelling beschrijven

Een haalbare doelstelling voor je scriptie formuleren

Doelstelling formuleren - Scriptium

Doelen vormen de basis onder plannen. Ze zijn het fundament; geen goed geformuleerd doel is geen goed plan. Doelen worden gebruikt om de richting en het resultaat van tevoren vast te leggen. Doelen stellen is echter lastig. Men is geneigd zich te richten op activiteiten en niet op doelen. Ook het concreet en meetmaar maken van doelen is lastig De mate waarin je gelukkig bent wordt voor 99% bepaald door de mate en de wijze waarop je doelen stelt. Doelen stellen je in staat om het maximale uit je leven te halen op allerlei gebieden in je leven: relaties, vrienden, familie, financiën, carrière, gezondheid en hobby's. Lees verder om te leren hoe je dit kunt doen In het geval van commerciële activiteiten is het doel van het bedrijf leidend. Die bedrijfsdoelstellingen zijn vaak ingegeven door persoonlijke drijfveren van oprichters, of het management. Dromen en wensen worden doorvertaald naar een mission statement. Deze statement is van groot belang: iedereen moet weten waar je voor staat Bij de doelstellingen van jouw onderneming ga je beschrijven wat je doelen voor de komende jaren zijn. Voorbeeld; over drie jaar willen we een omzet van 100 duizend euro per jaar behalen. Wanneer je deze doelstellingen gaat maken kan je ze het beste SMART formuleren Zoals je hierboven ziet heeft het formuleren van een missie en visie effect op alle afdelingen van het bedrijf. Zodra je de betekenis hiervan hebt uitgewerkt, kan het bedrijf werken aan gemeenschappelijke doelen. Daarnaast is het handig bij het schrijven van een ondernemingsplan

Een stichting is een rechtspersoon die is opgericht met een bepaald doel, bijvoorbeeld om een weeshuis in Afrika financieel te ondersteunen, een natuurgebied te beschermen, de sociale samenhang in buurten te verbeteren of om te voorkomen dat geld van een ander betrokken wordt in een faillissement Wat, wie, hoe, wil je je doelgroep bereiken. De doelen die je wilt bereiken worden afgeleid van je missie en visie. Van hier uit ga je een strategie bedenken om deze tot een goed eind te brengen. Visie, missie, doelen en strategi Het doel betreft de omschrijving van een gewenste situatie die, waar mogelijk, op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moet zijn. In de praktijk blijkt echter dat veel doelen en doelstellingen zodanig zijn geformuleerd, dat achteraf moeilijk te bepalen valt of ze echt behaald zijn SMART doelen voorbeelden. Een voorbeeld van een SMART doel is Ik leef gezond en ben op mijn juiste gewicht. Dit weet ik doordat ik minimaal 5x per week groenten eet, 2x per week sport en tussen de 75 en 80kg weeg. Dit doel heb ik voor 1 maart gehaald.. Of een zakelijk SMART doel: Per 1 januari werkt de service desk efficiënt en.

Onderzoek voor beleid filmpje 1. Structuur van een onderzoeksvoorstel. Een goed vooropgesteld plan kan tot de juiste antwoorden leiden. Het onderzoeksvoorstel bestaat uit 3 hoofdstukken: 1. De inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Probleemanalyse 1.3 Doelstelling 1.4 Hoofd en deelvragen 2 Een SMART-doelstelling is richtinggevend: het geeft aan wat je wilt bereiken en stuurt het gedrag van je medewerkers en van jezelf. Bovendien wordt aangegeven welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling SMART te formuleren is de kans groter dat er in de praktijk iets van terecht komt Definitie van een doelstelling: de gewenste situatie die ontstaat, als resultaat van de geplande activiteiten. Het belangrijkste aspect van doelstellingen is dat het de aandacht richt. Het geeft richting aan activiteiten en focust de energie van medewerkers in de gewenste richting

SMART je doelstelling omschrijven Scriptie

samenvatting thema regeling en waarneming doelstelling je moet in een context homeostase bij de mens kunnen beschrijven homeostase: het min of meer constan 4. Realistisch. De doelstelling moet haalbaar zijn. Je wilt een acceptabel (zie hierboven) doel benoemen dat later niet onrealistisch blijkt te zijn. Als je een SMART doel leest, krijg je zin om de eerste stap te zetten. Een onhaalbaar doel motiveert niemand, maar zet ook niet te laag in

Hoe schrijf je een goede doelstelling voor je hbo scriptie

 1. De doelstelling van je project of onderzoek. Natuurlijk wil je iets bereiken met je project of je onderzoek. Anders zou het immers zinloos zijn. Maar let op: het gaat er niet om dat het project of het onderzoek de definitieve oplossing aandraagt, maar wel dat het leidt tot een een aantal opties waarover discussie kan ontstaan
 2. De doelstellingen zijn geen beschrijving van 'hoe' de organisatie zal werken in de beleidsperiode. Je kunt ze dus niet formuleren in termen van acties en/of middelen. Ze beschrijven wel 'wat de organisatie wil/kan/zal bereiken in de komende beleidsperiode' en welke sporen er getrokken zullen worden
 3. Doelstellingen. Als ondernemer is het verstandig om de doelstellingen van het bedrijf te bepalen. In feite zijn dit de piketpalen die je uitzet om je uiteindelijke visie te realiseren. Bij het bepalen van de doelstellingen, kun je je op verschillende facetten richten

Doelen SMART formuleren (uitgebreide toelichting

Missie/Visie: De Vrijheid staat voor deskundige en menselijke begeleiding waarbij respect, ontspanning, gezelligheid en herkenbaarheid voorop staat. We willen iedere deelnemer positieve ervaringen meegeven in het leven en in hun eigen kracht zetten. Onze missie is om een situatie te creëren waarin een ieder zich veilig en thuis voelt Wat is een probleemstelling? Met je probleemstelling breng je in kaart welk probleem je met jouw onderzoek wil onderzoeken of oplossen. Uit de probleemstelling vloeit de onderzoeksvraag van jouw scriptie. Het formuleren van je probleemstelling en doelstelling is dan ook geen onbelangrijke stap. Het bepaalt namelijk de algemene richting van je scriptie, het soort onderzoek dat je gaat uitvoeren. Een goede doelstelling is SMART geformuleerd. Specifiek. Voorkom dat je doelstelling voor meerdere interpretaties vatbaar is. Het is daarom verstandig jouw doelstelling voor te leggen aan collega's en hen te vragen om in eigen woorden aan te geven waar je aan gaat werken. Komt dit overeen met jouw bedoeling, dan voldoe je aan dit criterium

Doelstellingen formuleren doe je zo! in Mindpower, Mindpower Artikelen. 27 mrt 2013. Doelstellingen formuleren is niet altijd even gemakkelijk. Het bereiken van doelen is één van de prettigste ervaringen die we als mens mee mogen maken. Het is heerlijk om een ambitie te hebben, deze om te zetten in een doel en zo jouw huidige situatie. Doel stichting. Een stichting is een rechtspersoon die is opgericht met een bepaald doel, bijvoorbeeld om een weeshuis in Afrika financieel te ondersteunen, een natuurgebied te beschermen, de sociale samenhang in buurten te verbeteren of om te voorkomen dat geld van een ander betrokken wordt in een faillissement Bij doelstelling zet je neer wat je precies wilt bereiken de komende jaren binnen het bedrijf waar je solliciteert. Indien je bijvoorbeeld solliciteert voor baliemedewerker bij een bank dan kan bijvoorbeeld je doel zijn om adviseur te worden

home / leerdoelen / leerdoelen verkooptraining / omzetdoelstelling / commerciele doelstellingen omzet targets. Commerciële doelstellingen: omzet en targets. Commerciële doelstellingen: omzet en targets: in veel commerciële bedrijven worden omzetdoelstellingen en targets geformuleerd die de afdeling verkoop of sales moet realiseren.Ook individueel werkt men vaak met omzettargets voor de. Belangrijk bij het beschrijven van de strategie. Waar het om gaat, is het identificeren van de oorzaak- en gevolgrelaties. Hierna kun je vrij eenvoudig de KPI's definiëren. Het aanbrengen van een netwerk van relaties tussen de strategische doelen is volgens Kaplan en Norton, maar ook andere auteurs, van essentieel belang wordt het gemakkelijker om de probleemstelling en doelstelling te beschrijven; kun je eenvoudiger een hoofdvraag en deelvragen formuleren; verhoog je de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek. 5 manieren om je onderzoek af te bakenen. Door een of meerdere manieren toe te passen, wordt duidelijk waar je onderzoek precies op ingaat

Samenvatting van de powerpoints van de lessen. kwantitatief onderzoek powerpoints week vier fasen onderzoek: doelstelling en onderzoeksvragen planning va Zonder doelstelling zijn de Sieraad Art Fair en de buurtmarkt even goed om handgemaakte sieraden te verkopen. Bij het beschrijven van je doel kom je soms op een zijpad terecht. Je verwisselt snel je doel en je middelen, omdat middelen tastbaarder zijn dan een doel 1 Tijd voor TIME!. 2 Doelstelling Het op een professionele wijze leren kijken, omschrijven/ rapporteren en registreren van een wond volgens het TIME classificatie model. Hoe kan ik mijn zorgen en deskundigheid professioneel toelichten aan collega s en andere disciplines. TIME geeft handvatten en duidelijkhei Een goede doelstelling is belangrijk en zinvol. Er gaat een ambitie achter schuil. Goede gemeenschappelijke doelstellingen: Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. - Henry Ford (1863-1947) Inspireren en motiveren; Sturen het gedrag (als je geen doel heb, dan maakt het niet zoveel uit wat je doet

home / training coaching vraagbaak / doelstellingen / zakelijke doelen / organisatiedoelen. Organisatiedoelen en organisatiedoelstellingen. Organisatiedoelstellingen zijn zakelijke doelen of zo u wilt bedrijfsmatige doelen. Vaak ontleent men de doelen aan de missie van de organisatie of aan de visie die de organisatie voor ogen heeft Voorbeelden van SMART doelen die lastiger te formuleren zijn. Voorbeeld SMART doel 1 Spreken in het openbaar. Veel mensen hebben moeite om in het openbaar, voor groepen, te spreken. Er kan dan onzekerheid ontstaan over de waarde van jouw verhaal, wat zullen de anderen er van vinden

3 tips voor succesvol doelen stellen en bereiken (voorbij

SMART introductie. Deze pagina over SMART doelen bevat uitleg over de methode, handige tips, verdieping, een uitgebreide handleiding en tal van SMART doelen voorbeelden waarmee je slimmer kunt sturen, je processen en je organisatie kunt verbeteren. Hoe ga je je doelen SMART formuleren en deze met elkaar bereiken? Niet eenmalig, maar als een continu proces Doelstelling. Probleemstelling/ centrale onderzoeksvraag. Deelvragen (hb0)/ hypotheses en een conceptueel model (wo) Aanleiding van je onderzoek. Je start je inleiding met het beschrijven van de aanleiding van je onderzoek. Bij hbo is dat vaak een 'probleem' binnen een bedrijf en bij wo een 'gap' in de wetenschappelijke literatuur

Doelen stellen: 9 elementen van ambitieuze én haalbare doele

 1. De WLZ geeft aan dat het zorgplan gericht moet zijn op hoe uw verwant zijn leven wenst in te richten en de ondersteuning die daarvoor nodig is. ( zie desgewenst de wettekst ). Voor KansPlus betekent dit dat het plan gericht moet zijn op de verbetering van de kwaliteit van leven zoals uw verwant dat ervaart. Volgens de wet moet de zorgaanbieder.
 2. Wat is het verschil tussen doel en doelstelling? De woorden doel en doelstelling worden vaak met elkaar verward. Beide beschrijven dingen die een persoon misschien wil bereiken of bereiken, maar in relatieve termen kunnen verschillende dingen betekenen. Beide zijn gewenste resultaten van het werk dat door een persoon is gedaan, maar wat hen zo.
 3. Een doel is iets dat je wilt bereiken, je kunt dat ook een doelstelling noemen. Het benoemen van doelen is nuttig om te kunnen zien of je vooruit gaat of dat er iets wordt bereikt. Tijdens je opleiding, je stage, je werk maar ook privé kan je door het formuleren van doelen gerichter aan iets werken waardoor je eerder en misschien ook wel meer resultaten behaald
Een helder verbeterdoel – Pure and Lean

Volgens met model van Kaplan en Norton gaat het om de volgende 3 stappen; 1) het beschrijven, 2) het meten en 3) het managen van de strategie. Stem de strategie af binnen je organisatie. Het strategisch plan is de basis voor deze communicatie een afstemming met alle lagen en afdelingen van de organisatie. Daarna plan je de afgesproken acties en. Leerdoelen formuleren volgens de SMART-methode Het formuleren van leerdoelen is aan de orde van de dag wanneer je een opleiding volgt. Ook wanneer je werkt, heb je vaak te maken met leerdoelen die vaak gebruikt worden voor beoordelings- en functioneringsgesprekken wijze van het beschrijven van functies A. Plaats in de organisatie 1. Doelstelling organisatorische eenheid Indien deze eenheid deel uitmaakt van een groter geheel kan ook daarvan de doelstelling worden weergegeven. 2. Plaats van de functie binnen de organisatorische eenheid Hierbij kan worden aangegeven van wie functionaris hiërarchisch en/o

Idealiter wordt een doelstelling daarom SMART geformuleerd. Vanzelfsprekend moet er een logische samenhang zijn tussen probleemformulering en doelformulering. Voorbeeld: doel van het onderzoek is om op 1 juli 2016 de voor onze organisatie meest geschikte financiering groot twee miljoen euro voor het uitbreiden van het aantal verkooplocaties geregeld te hebben Doelstelling: Beschrijf hier wat de doelen zijn die je als organisatie wil bereiken. Ik adviseer je de SMART-methode te gebruiken omdat doelen vaak te vaag worden beschrijven. Dit kan leiden tot onduidelijkheid en vrijblijvendheid. Door je doelen SMART te maken voorkom je dit Een veelgebruikte methode om de doelstellingen van het ondernemingsplan te formuleren, is door gebruik te maken van het SMART-principe. Deze afkorting staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Ieder doel, of het nu een tussenstap is of het hoofddoel op zich, kunt u SMART maken De doelstelling van de implementatie van procesmanagement moet zijn, dat er continu een bijdrage geleverd wordt aan de klantgerichtheid, de leverbetrouwbaarheid en de performance van de organisatie. Procesmanagement is topsport, waarbij de lat steeds wat hoger komt te liggen

Missie, Visie & Doelstellingen - OndernemingsplanHandleidin

Ontwikkelen van een inspirerende visie, missie en strategie. Bedrijven met een duidelijke visie en missie presteren beter dan organisaties die dat niet hebben. Dit aspect is al vaak onderzocht (zie onderaan). Een goede visie en missie geven de organisatie richting, het brengt focus aan en bindt medewerkers en klanten Na het beschrijven van je aanleiding kom je toe aan het afbakenen en bespreken van je scriptie onderwerp. Op basis van je doelstelling formulier je een hoofdvraag ofwel centrale vraag voor je scriptie. Zorg ervoor dat deze logisch voortvloeit uit datgene wat je net in de inleiding besproken hebt

Doelstellingen SMART maken. SMART is een acroniem dat het kader vertegenwoordigt voor het creëren van effectieve doelstellingen. Het staat voor vijf kwaliteiten waar je doelstellingen aan moeten voldoen. Ze moeten specifiek, meetbaar,.. Deelopdracht 2 : Beginsituatie en Doelstelling In de eerste deelopdracht heb je de globale beginsituatie moeten beschrijven. Het is nu belangrijk om deze om te zetten in een trainingsbeginsituatie. Werk de volgende zaken uit om hiervan een inzicht te geven. Het is de bedoeling om uiteindelijk een zo compleet mogelijk beeld te krijgen om dan ee

Missie en Visie formuleren met voorbeelden

Doelstelling 4 Je moet kunnen beschrijven hoe de bevruchting bij zaadplanten verloopt. Na de bestuiving bevinden zich een of meer stuifmeelkorrels op de stempel methoden ii: boek 1 wat zijn mijn onderzoeksprobleem, doelstelling en onderzoeksvraag? wat is mijn probleemstelling? probleemstelling bij toegepast onderzoe Onderzoeksmethoden schrijven: het 'waarom-daarom' van je onderzoek. Als het theoretisch kader het fundament is van je scriptie, dan is het methodenhoofdstuk de lijm die alles bij elkaar houdt. Voor de meeste studenten zijn onderzoeksmethoden schrijven een verademing. Het abstracte en theoretische gedeelte heb je achter de rug en je kunt. Fase 3: Doelstellingen bepalen. Terug naar alle stappen. Een doelstelling is de beschrijving van de gewenste toestand waarin een organisatie wil terecht komen in de toekomst, uitgedrukt in concreet te bereiken resultaten, die te meten zijn met de bijbehorende indicatoren of maatstaven. Er bestaan verschillende types doelstellingen

doel en doelstellingen formuleren voor een stichtin

 1. Tegenwoordig wordt deze methode veel gebruikt in de gezondheidszorg om zorgdoelen te beschrijven. De RUMBA formule bestaat uit vijf onderdelen. Aan elk onderdeel moet worden voldaan om een doelstelling kwalitatief goed en duidelijk te beschrijven. R= relevant (ter zake doend
 2. Doelstelling voor het onderzoek zelf Deze doelstelling moet realiseerbaar zijn en gaat over het onderzoek zelf. Hier staat het doel wat het onderzoek bereikt na de uitvoering. Centrale vraag en probleemstelling Als de doelstelling bekent is kan er een centrale vraag worden opgesteld, de hoofdvraag van het onderzoek
 3. En aangezien je cv niet je levensloop is maar je visitekaartje, maakt 'een doel opnemen in je cv' het makkelijker voor de lezer om de rest van je curriculum vitae te lezen. Door een doel op te nemen wordt meteen duidelijk: welke positie je ambieert. voor wie je cv binnen het bedrijf (nog meer) van belang is. hoe je cv geïnterpreteerd moet.
 4. Practicum 16-17: observatie dysartrie. Dysartrie = slecht spreken Dys = slecht Artrie = spreken spraakstoornis komt door een probleem met de motoriek Koepelterm voor verschillende stoornissen Doelstelling: beschrijven wat je ziet op een structurele manier. Spraakcomponenten en spraakparameters: Ademhaling (houding) Fonatie/stemgeving (kwaliteit, volume) Resonantie ( 1 hyper- en 2.
 5. Doelstelling De Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) houdt zich bezig met het beoefenen van archeologie in de ruimste zin van het woord. Zij doet dit door het bevorderen van de belangstelling voor de archeologie bij een zo breed mogelijk publiek door het geven van lezingen, het inrichten van tentoonstellingen en het verzorgen van lessen aan scholieren
 6. Doelstelling: Beschrijven van de bedrijfsvoering van de nieuwe politieorganisatie zoals geregeld op basis van de Politiewet en de stand van de implementatie en voorlopige effecten beoordelen.De opdracht draagt in zich dat niet alleen onderzocht dient te worden of de wet feitelijk is geïmplementeerd, maar ook hoe deze wet wordt geïnterpreteerd en toegepast in de dagelijkse praktijk.Dit is.
 7. Ook ga je hetzelfde beschrijven voor jou als lesgever en voor individuele personen. Al deze informatie moet concreet waarneembaar zijn; je moet het letterlijk kunnen zien. Het is niet iets wat je verwacht of denkt over wat iemand bijvoorbeeld wel of niet kan. Doelstelling. Lesgeven gaat niet zomaar. Je hebt hier veel informatie voor nodig

Doelstelling 3: De student kan beschrijven waaraan je een moreel probleem herkent en op basis van dit inzicht morele problemen in de praktijk herkennen en analyseren. Doelstelling 4: De student kan de verschillen uitleggen tussen persoonlijke en professionele verantwoordelijk binnen een ethisch perspectief NEN-ISO/IEC 27001:2017 en de NEN-ISO/IEC 27002:2017 beschrijven details voor implementatie (implementatierichtlijnen) en eisen voor de procesinrichting (o.a. het ISMS uit NEN-ISO/IEC 27001:2017). Die documenten geven dus de details voor de toepassing, die niet in de BIO zijn beschreven en die nodig blijven voor een goede implementatie van de BIO

De doelstelling van deze week moet worden gehaald, maar je ziet ook toe op een goede sfeer. Neem een kijkje op www.eset.nl of bekijk het Corporate Profile waarin we beschrijven wie we zijn Een haalbare doelstelling voor je scriptie formuleren. Gepubliceerd op 15 juli 2014 door Lou Benders. Bijgewerkt op 20 april 2020. Bepaal je onderzoeksdoel op basis van je probleemanalyse en probleemstelling en formuleer de doelstelling. In de doelstelling of het onderzoeksdoel geef je aan wat je met het onderzoek wilt bereiken SMART je doelstelling omschrijven. Het is van belang om SMART je doelstelling te beschrijven, zodat deze doelstelling duidelijk vertelt wat je wilt bereik in de komende perioden. De SMART doelstelling staat voor: Door een doelstelling specifiek te beschrijven krijg je antwoord op de wie, wat, waar, wanneer en waarom vragen Doelstelling formuleren. Een doelstelling bestaat uit vier onderdelen. Correctoren van Scriptium controleren je doelstelling op de volgende vier punten: Een duidelijke kernformulering. Het soort onderzoek. De relevantie. De verwachtingen /wensen van de opdrachtgevende instantie. Onder een duidelijke kernformulering verstaan we enkele zinnen.

Doelstelling schrijven hbo scriptie mét voorbeelden. Nadat je de aanleiding en de probleemanalyse hebt geformuleerd, ga je de doelstelling schrijven van je hbo scriptie. In de doelstelling van je hbo scriptie moet komen te staan wat de opdrachtgever met dit onderzoek wil bereiken Stel, je doelstelling is om meer leads te behalen. Dan ziet het model er zo uit: Metrics die je meet, moeten tot actie leiden. Stuur niet op metrics die niets zeggen over het daadwerkelijke succes. Het gevaar is dat je CSF's en KPI's (Key Performance Indicators) door elkaar gaat halen Doelstellingen. Bij de doelstellingen van jouw onderneming ga je beschrijven wat je doelen voor de komende jaren zijn. Voorbeeld; over drie jaar willen we een omzet van 100 duizend euro per jaar behalen. Wanneer je deze doelstellingen gaat maken kan je ze het beste SMART formuleren. S pecifiek → Beschrijf je doel concreet, geef bijvoorbeeld. Belangrijk bij het beschrijven van de strategie. Waar het om gaat, is het identificeren van de oorzaak- en gevolgrelaties. Hierna kun je vrij eenvoudig de KPI's definiëren.Het aanbrengen van een netwerk van relaties tussen de strategische doelen is volgens Kaplan en Norton, maar ook andere auteurs, van essentieel belang

Visie, missie, doelen en strategie ICTLoket

Ga aan de slag met ons ISO 9001 handboek: negentien voorbeeldprocessen en tientallen handige documenten. En het beste: het is geheel gratis! 1. Weet wat je doel is. Allereerst: bedenk voordat je begint met schrijven wat je doelstelling is om processen (beter) te beschrijven. Met behulp van het 4W principe kan je dit achterhalen De doelstelling moet dus preciezer en specifieker worden geformuleerd, zodat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. Het doel moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven. Het helpt als hier een kwantitatieve waarde als een getal, bedrag of percentage aan wordt verbonden In dit onderdeel geef je duidelijk aan wat tot de opdracht hoort en wat niet. Het is belangrijk om dat goed te beschrijven om later conflicten te voorkomen. Denk daarbij aan: welke deel van de organisatie in het onderzoek wordt betrokken; de omvang. Hoofdstuk 4 Doelstelling en eindresultaat Doelstelling De visie en missie geven de persoonlijkheid van een organisatie aan. Als deze zijn bepaald, kunnen doelstellingen en strategie worden bepaald. Een doelstelling geeft aan waar de organisatie wil staan over een bepaalde tijd. De strategie is de weg daarnaartoe. Hier lees je wat beide begrippen inhouden

Het projectdoel: beschrijf de gewenste situatie

SMART doelen stellen Carrièretijge

Over ons - Oranjewoud Historie - de geschiedenis van OranjewoudTip – Biografie over Erasmus, dwarsdenker – Historisch Genootschap RoterodamumWerkervaring op je Curriculum Vitae: één van de belangrijkste onderdelenEen leeswijzer schrijvenFonds op Naam - WURModal shift vs