Home

NVOG groeirestrictie

Foetale groeirestrictie 15-09-2017 en NVOG module Rol doppler ACM 08-2018 Gastro-oesofageale refluxziekte in de zwangerschap 01-12-2006 Geboortezorg asielzoeksters (juni 2020 Geschat foetaal gewicht kan berekend worden conform richtlijn NVOG foetale groeirestrictie 2017 met behulp van de Hadlock 3 curve (HC, AC, FL). (17) Procedure HC (6;14); de HC wordt gemeten in een transversale doorsnede door het foetale caput, op het niveau waarbi van een gemaskeerde intra-uteriene groeirestrictie of afbuigende groei. Waakzaamheid is geboden bij alle gevallen van intra-uteriene groeirestrictie; hiervoor wordt verwezen naar de NVOG-richtlijn 'Foetale groeibeperking'.39 Pre-eclampsie Vrouwen met DM type 1 hebben ongeveer 12% kans om pre-eclampsie te ontwikkelen, vooral lat * hoog risico: zie NVOG richtlijn IUGR Tabel 3 Risico op IUGR per risicofactor . 3.2 Beleid bij verdenking foetale groeirestrictie Bij klinische verdenking op foetale groeirestrictie: - groei echo maken (indien biometrie normaal, herhalen na 2 weken ter bevestiging) - indien echografie wijst op FGR (zie onder) naar 2e lijn verwijze

Perinatologie NVO

  1. De NVOG loopt voorop in richtlijnontwikkeling, het uitvoeren van zorgevaluaties en heeft sinds 2016 ook een zogeheten Kennisagenda; allemaal onderdelen van de kwaliteitscirkel. Doel is de onderdelen van de kwaliteitscirkel beter en sneller op elkaar te laten aansluiten en de implementatie te bevorderen. Daar gaat het uiteindelijk om. Lees verder NTO
  2. NVOG modelprotocol 'Datering van de zwangerschap' Het NVOG modelprotocol 'Datering van de zwangerschap' is in 2011 tot stand gekomen en in augustus 2018 aangepast. Dit protocol is tot stand gekomen in een breed samengestelde werkgroep met deelname van verloskundigen. Het KNOV-bestuur heeft dit modelprotocol geaccordeerd
  3. De GROW-methode is een pakket van maatregelen dat effectief is gebleken in Engeland. De opsporing van FGV kan bij goed gebruik verdubbelen, tot meer dan 40% (nu in Nederland 13-20%). Gestandaardiseerde zorg met maximaal 2 zorgverlener
  4. Voor het geven van ascal ter preventie van groeirestrictie en bij groeirestrictie in de voorgeschiedenis is geen bewijs. (NVOG 2008) RCT's tot op heden tonen geen afname in perinatale sterfte bij preterme inleiding met wel een toename in het aantal sectio's
  5. De werkgroep definieerde de uitkomstmaten als volgt: pre-eclampsie is gedefinieerd als de combinatie van zwangerschapshypertensie (systolische bloeddruk ≥ 140 mmHg en/of diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg (Korotkoff V) ontstaan na 20 weken zwangerschapsduur, tweemaal gemeten, bij een vrouw die voordien een normale bloeddruk had) met proteïnurie (≥ 300 mg/24 uur) (NVOG richtlijn 'Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap', 2012)
  6. bereiken van zijn individuele groeipotentieel. De literatuur hanteert ook de term 'intra-uteriene groeirestrictie of -retardatie' (IUGR). Uitgangspunt bij FGV is het optimale gewicht. Small for gestational age (SGA) Pasgeboren kinderen die met hun geboortegewicht onder een voor hun leeftijd bepaald percentiel vallen
  7. groeirestrictie Achtergrond Aspirine verlaagt het risico op foetale groeirestrictie als gevolg van placenta insufficiëntie bij vrouwen met een verhoogd risico hierop. Dit zijn onder andere vrouwen met de risicofactoren op hypertensieve aandoeningen zoals boven beschreven aangevuld met vrouwen met foetal

Foetale groeirestrictie Dysmatuur in anamnese Een zwangere met een dysmatuur (geboortegewicht <p5) in de voorgeschiedenis kan bij goede groei van dit kind, onder eerstelijns controle blijven. A Verdenking foetale groeirestrictie Bij een verdenking op foetale groeirestrictie dient een verwijzing naar de tweedelijn te geschieden. Wanneer d Daarom streven de besturen van de KNOV en de NVOG naar een betere samenwerking op het gebied van opsporing, diagnose en behandeling van foetale groeirestrictie. Beide beroepsverenigingen werken samen aan de aansluiting op elkaars richtlijnen. Tijdens deze bijeenkomst praten we daar verder met u over

* NVOG-richtlijn foetale groeirestrictie Beschikbaar via: https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2018/08/NVOG-richtlijn-FGR-2017-definitief-incl.-aanpassingen-Doppler-ACM-aug.-2018.pdf * NVOG-module: Acetylsalicylzuur ter preventie van pre-eclampsie bij zwangerschap met hypertensie. Beschikbaar via Foetale groeirestrictie is geen 'zwart-wit' aandoening, maar met de extra kennis kunt u wellicht nog verstandiger en gemotiveerder omgaan met het 'grijs'. Al uw vragen kunt u in dit interactieve webinar stellen aan 2 experts: dr. Sanne Gordijn (gynaecoloog-perinatoloog UMCG) en dr. Wessel Ganzevoort (gynaecoloog-perinatoloog Amsterdam UMC) Transmurale zorg bij groeirestrictie in anamnese [27 november 2020] Definitie groeirestrictie: Eerder kind geboortegewicht < P10 (Hoftiezer curve) Eerder kind met geboortegewicht • Groei • Consult en counseling ASA 2e lijn (<16 weken, zo vroeg mogelijk. Starten ASA 1dd 160mg optimaal v.a. 12 wkn tot 36 wkn) • Controles 1e lij

Geboortezorg Consortium Midden Nederlan

  1. Foetale groeirestrictie ( <p10) in een eerdere zwangerschap waarbij placentaire insufficiëntie de meest waarschijnlijke oorzaak is. Ons en deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de NVOG module Acetylsalicylzuur. Referenties en verdere onderbouwing zijn hierin te vinden. Link:.
  2. NVOG richtlijn - Geneeskunde - Modelprotocollen van de zwangerschap verband met serotiniteit en kan helpen bij de reductie van perinatale morbiditeit en mortaliteit doordat untra-uteriene groeirestrictie of macrosomie snel kunnen.
  3. Implementatie NVOG- modelprotocol 'Datering van de zwangerschap Intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) is een ernstige risicofactor voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Echter, de huidige methoden om antenataal IUGR correct te identificeren laten nog te wensen over

Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie. NVOG-richtlijn Foetale groeirestrictie (FGR). 201 Postmaturiteit:gekenmerktdoor!oligohydramnion,!groeirestrictie!(IUGR),meconiumhoudend! vruchtwater!en!foetale!nood!en!eventueel!overlijden!bij!de!bevalling.!Indien!correctie!plaats!vindt! voor!factoren!als!kindsgewicht,moederlijkegezondheidendemografischekarakteristieken,lijkt! serotiniteit!geen!verhoogd!risico!op!perinatale!mortaliteit!te!geven!in • NVOG module acetylsalicylzuur; • NVOG richtlijn foetale groeirestrictie; • VIL; • Bujold E, Morency AM, Roberge S, Lacasse Y, Forest JC, Giguere Y. Acetylsalicylic acid for the prevention of preeclampsia and intra-uterine growth restriction in women with abnormal uterine artery Doppler: a systematic review and meta-analysis

NVOG Folder zwangerschapscholestase, te downloaden van de website van het Radboudumc of CWZ. Werkwijze/beslisboom Diagnostiek Bij het vermoeden van zwangerschapscholestase kan door de eerste lijns verloskundige praktijk, via het SHO, diagnostiek worden ingezet. De zwangere kan hiervoor ook direct worden verwezen naar de tweede lijn de NVOG/afspraken met EVA. • Indien groei echo's geïndiceerd zijn na bijvoorbeeld GUO dan wordt de client besproken tijdens de intakebespreking om te overleggen waar de groei echo's het beste plaats kunnen vinden. Verwijzing naar gynaecoloog voor doppleronderzoek en herhaling biometri

NVOG. Richtlijn Foetale groeirestrictie. Utrecht: NVOG; 2017. 12. go back to reference Manzanares S, Benítez A, Naveiro-Fuentes M, López-Criado MS, Sánchez-Gila M. Accuracy of fetal sex determination on ultrasound examination in the first trimester of pregnancy. J Clin. • Meerlingzwangerschap (NVOG) • Herhaalde miskraam NHG, NVOG) • Recidief spontane vroeggeboorte (NVOG) • Foetale Groeirestrictie (NVOG) • Diabetes mellitus en diabetes gravidarum (NVOG, NDF) Aantal adviezen uit verschillende perioden samengevoegd. Nieu Pijlerdag Foeto-Maternale geneeskunde (NVOG) met Sectie Neonatologie (NVK): Prematuriteit U leert meer over: De highlights & implementatie van de richtlijn Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties, vanuit gynaecologisch en neonatologisch perspectief, met aandacht voor Het opsporen van foetale groeirestrictie: de antenatale groeicurves versus de PRN geboortegewicht curves . Extreme vroeggeboorte De NVOG is de wetenschappelijke vereniging van gynaecologen. De Werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten (WPMZ) is een werkgroep die valt onder de NVOG,. De bewijskracht voor de uitkomstmaat foetale groeirestrictie is voor de vergelijking tussen een restrictieve behandeling en een Roux-en-Y bypass (Gonzales, 2015) en voor de vergelijking tussen een sleeve gasterectomie en een Roux-en-Y bypass (Mead, 2014) met één niveau verlaagd vanwege imprecisie (het 95% betrouwbaarheidsinterval omvat de waarde van geen (klinisch relevant) effect)

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVO

Datering van de zwangerschap - KNOV - Koninklijke

groeirestrictie/ AC of EFW<p10 Afbuiging >20 percentiel tov *Goede intervalgroei (dus minder dan 20 percentiel afbuiging tov * Herhaal echo na 2 weken door SEO-echoscopist Vervolg biometrie na 4 weken ja ja nee ja Elke biometrie die >20 percentiel afbuigt tov een latere echo dan het SEO, is een verwijsindicatie NVOG module acetylsalicylzuur; • NVOG richtlijn foetale groeirestrictie; • VIL; • Bujold E, Morency AM, Roberge S, Lacasse Y, Forest JC, Giguere Y. Acetylsalicylic acid for the prevention of preeclampsia and intra-uterine growth restriction in women with abnormal uterine artery Doppler: a systematic review and meta-analysis Nu de nieuwe behandelrichtlijnen voor vroeggeborenen jonger dan 25 weken landelijk geaccepteerd zijn (NVK, NVOG, 2010), zal het aantal kinderen dat te vroeg geboren wordt en in leven blijft (met eventuele beperkingen) (SGA staat voor small for gestational age), dat wil zeggen met een groeirestrictie. NVOG FINANCIERING Het project Richtlijn Perinataal Beleid bij Extreme Vroeggeboorte is gefinancierd door ZonMw binnen het programma Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg. rondom iatrogene extreme vroeggeboorte bij intra-uteriene groeirestrictie valt ook buiten het bestek van deze richtlijn

Kinderen met groeirestrictie vallen buiten het bestek van deze richtlijn. Hun prognose bij iatrogene extreme vroeggeboorte is aanmerkelijk slechter dan van kinderen na spontane vroeggeboorte met een voor de zwangerschapsduur normaal geboortegewicht Intra-uteriene groeirestrictie Intra-uteriene vruchtdood Congenitale afwijkingen (neuraalbuisdefect, cardiale afwijkingen, multipele congenitale afwijkingen) NVOG: standaard zwangerschap bij obesitas . Protocol gemaakt door Lineke van den Berg, 1e lijns verloskundige Madelaine Jonkers,. NVOG - Datering van de zwangerschap (1.0) - 04-06-2010 2. voor groeirestrictie met daarbij geassocieerde morbiditeit (23). Voor de voorspelling van TTTS en perinatale sterfte bij monochoriale tweelingen is 1e trimester CRL discordantie van mindere betekenis dan N verloskundigen (NVOG, NVK: sectie neonatologie en KNOV). kans op vroeggeboorte en groeirestrictie maar ook minder kans op ziekten in de eerste levensjaren en minder kans op hart- en vaatziekten en diabetes op oudere leeftijd 1Fundamenteel (of basaal-wetenschappelijk).

Opsporing Foetale Groeivertraging - KNOV - Koninklijke

De gynaecoloog beoordeelt de groei van de baby door de hoofdomtrek, buiktomtrek en het bot in het bovenbeentje te meten. Na 36 weken wordt de groei van de baby niet meer gemeten omdat de baby dan zo groot is, dat de echometing onbetrouwbaar wordt. Kijk op de pagina over de groeiecho voor meer informatie De NVOG heeft inmiddels laten weten het daarmee eens te zijn. Op basis van de uitkomsten van een Nederlandse studie die begin dit jaar werd gepubliceerd in The BMJ werd tot nu toe gedacht dat er maar een klein verschil zit tussen de risico's bij het inleiden met 41 weken zwangerschap en afwachten tot de zwangerschap (tot aan 42 weken) vanzelf op gang komt Omdat hypertensieve zwangerschapsaandoeningen zijn geassocieerd met een verhoogd risico op een slechte uitkomst van de zwangerschap voor zowel de moeder (abruptio placentae, diffuse intravasale stolling, longoedeem, nierfalen, eclampsie, leverbloeding of -ruptuur, hersenbloeding, sterfte) als het kind (intra-uteriene groeirestrictie, iatrogene vroeggeboorte, asfyxie, cerebrale schade, sterfte. Regionale consortia geboortezorg Consortium Zuidwest Nederland. Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland is een kennisplatform waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in onze regio samenwerken aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Dit doen zij door ontwikkelen, uitwisselen, implementeren.

intra-uteriene groeirestrictie, uteroplacentaire insufficiëntie of abnormale dopplerflowprofielen.6-8,10,11,15,55,66,73 NVOG-richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in gemiddelde omstandigheden. Zij hebben een adviserend karakter Dysmaturiteit of intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) betekent dat een foetus verminderde groei vertoont in utero, dat wil zeggen tijdens de zwangerschap in de baarmoeder.IUGR dient niet verward te worden met de term Small for Gestational Age (SGA), waarbij de het geboortegewicht te laag is voor de termijn van de zwangerschap.. Dysmaturiteit kan samengaan met prematuriteit (vroeggeboorte. Nagaan in hoeverre de aanbeveling uit de richtlijn 'Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte' om prematuren vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken actief te behandelen het beleid in de Nederlandse perinatologische centra heeft beïnvloed in het eerste jaar na de publicatie, en wat de gezondheidsuitkomsten waren

Wij gebruiken in het Radboudumc de nieuwste technieken om de ingreep zo veilig mogelijk te maken. Op de dag van de behandeling word je opgenomen bij Verloskunde. Op de dag van de navelstrengcoagulatie word je opgenomen op de unit Verloskunde. De gynaecoloog informeert je over de opname en behandeling ABSTRACT Introduction Early-onset fetal growth restriction is a pregnancy complication often coinciding with abnormal Doppler flow in the umbilical artery. Absent or reversed end-diastolic flow in. Door de fysiologische veranderingen van het urinewegsysteem in de zwangerschap wordt een bacteriurie vaker symptomatisch, met als mogelijk gevolg een ernstiger beloop voor de moeder (nierbekken ontsteking en sepsis) en het kind (intra-uteriene groeirestrictie) 4.5 Foetale groeirestrictie . 4.6 Diabetes mellitus en diabetes gravidarum . Referenties . 5. Borstvoeding en werk . 5.1 Methode . 5.2 Werkgebonden factoren voor het geven van borstvoeding onder werkende vrouwen . 5.3 Persoonsgebonden factoren voor het geven van borstvoeding onder werkende vrouwe

Veel gestelde vragen. De zorg voor een van de zwangeren in de IRIS studie wordt overgenomen door de 2e/3e lijn. Blijft deze zwangere in de IRIS studie en hoe gaat het beleid verder? De zwangere blijft in de IRIS studie, haar gegevens worden met haar goedkeuring hoofdzakelijk uit de PRN gehaald groeirestrictie bij vrouwen met een verhoogd risico op deze aandoeningen als u dit start voor 16 weken zwangerschap. Acetylsalicylzuur€werkt alleen preventief (ter voorkoming van) en is geen behandeling van pre-eclampsie en/of foetale groeirestrictie. Zwangerschap is een bijzondere gebeurtenis in uw leven. Er verandert veel in uw lichaam VSV Samen zorgpad: naderende serotiniteit in de 1e lijn Auteur: S. Hoekstra 1e lijns verloskundige, Cara Simons 1e lijns verloskundige Bron: innovatieproject CTG consulten in de 1e lijn in de regio Nijmegen 2014 - 2020 Beoordelaars: M. Peeters PA klinisch verloskundige Datum publicatie: 08-06-2021 Controledatum: 08-06-2022 Werkwijze bij naderende serotinitei Zie ook NVOG leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek versie februari 2019 Het doel van deze leidraad is het beschrijven van de indicatiestelling voor invasieve en niet-invasieve diagnostiek. Achtergrond Ongeveer drie tot vijf procent van alle kinderen wordt geboren met een min of meer ernstige aangeboren en/of erfelijke aandoening

Acetylsalicylzuur pre-eclampsie zwangerschap - Richtlijn

internationalerichtlijnen - Verloskunde in Suriname. Verloskunde in Suriname. Naslagwerk. Internationale richtlijnen / aanbevelingen. WHO. World Health Organization. (Specifically for Low- and Middle Income Countries) NVOG. Nederlands Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie Partus prematurus < 32 weken - Counseling door neonatoloog/evt samen met gynaecoloog - Internationale cijfers qua overleving (NVOG) - Elke dag telt bij extreme vroeggeboorte - 24/25 weken hoge sterfte o Geen ernstige morbiditeit bij overlevers 65-95% o Gecombineerde ongunstige uitkomst 24 weken 73% 25 weken 58% - Prognostische factoren o Zwangerschapsduur o Voorbereiding met. Prenataal huisbezoek voor tijdige hulp en ondersteuning. Gemeenten worden verplicht om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. Ingangsdatum is 1 januari 2022. De verandering raakt alle partijen die betrokken zijn bij zwangeren en hun gezinnen. Met de wetswijziging 'Prenataal huisbezoek. NVOG en voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. U kunt de keuzehulp vinden via de link https: • Iatrogene vroeggeboorte (bijv vanwege ernstige foetale groeirestrictie of maternale PE/HELLP) • Congenitale afwijkingen die belangrijke invloed kunnen hebben op perinatale uitkomst (waarbij d

1 NVOG-module 'Wat is de rol van acetylsalicylzuur, gestart ≤16 weken Richtlijn acetylsalicylzuur Acetylsalicylzuur ter preventie van pre-eclampsie en foetale groeirestrictie Doel Verlagen risico op hypertensieve ziekte en daarmee geassocieerde zwangerschapsuitkomsten zoals pre-eclampsie en foetale groeirestrictie op basis van. Definitie foetale groeirestrictie De richtlijnen van de RCOG (2013), KNOV (2013), ACOG (2000) en NVOG (2008) diagnosticeren foetale groeirestrictie bij een met biometrie vastgestelde EFW (estimated fetal weight) en/of AC (abdominal circumference) <10 de percentiel voor de betreffende 4

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om rekening te houden met 1,5 meter afstand en fysieke contactmomenten te beperken. Zwangere vrouwen mogen weer een partner meenemen als ze op consult gaan of een echo laten maken. Ook mag naast de partner nog iemand bij de bevalling aanwezig zijn. De KNOV [ postnatale groeirestrictie en structurele en/of functionele dysfunctie van het centraal zenuwstelsel (microcephalie, verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen, taal-, motoriek- of spraakstoornissen). Diverse onderzoeken geven aan dat er geen ondergrens is waaronder alcohol geen kans geeft o intra-uteriene groeirestrictie en vroeggeboorte. Daarom dient tijdens de zwangerschap getracht te worden de Hb-concentratie > 6,25 mmol/l te houden. De bevalling dient plaats te vinden in het ziekenhuis. Bij alle vormen van thalassemie is er een verhoogde kans op trombose, die verder verhoogd is als de vrouw een splenectomie heeft ondergaan

NVOG-richtlijn Foetale groeirestrictie (FGR), NVOG (2017). Protocol Positieve dyscongruentie, 2017. Factsheet vermoeden van macrosomie, KNOV (2020). Praktische verloskunde, Prins (2019) 2009; KNOV, 2012). Gevolgen postpartum • Het risico op postpartum complicaties zoals endometritis en trombo-embolische processen is verhoogd Beste allen, als beloofd. Voor verbetering pre- en postnatale zorg hierbij een leidraad met uniforme adviezen postpartum. Uitgangspunten: - gynaecoloog geeft zelf aan als nacontrole bij gynaecoloog zelf moet NVOG module Acetylsalicylzuur okt 2019. Deel deze pagin lage dosering acetylsalicylzuur (NNT, Number Needed to Treat: 13,5). Om de effectiviteit van verschillende doseringen van acetylsalicylzuur voor de preventie van pre-eclampsie te beoordelen, werd een subgroep analyse per dosering uitgevoerd 1 Richtlijn JGZ-richtlijn Vroeg en/of small voor gestational age (SGA) geboren kinderen Inleiding Aanleiding In Nederland werden in 2008 in totaal kinderen (7,7% van alle pasgeborenen) te vroeg (zwangerschapsduur < 37,0 weken) geboren en 1,5% van alle pasgeborenen werd bij een zwangerschapsduur van < 32,0 weken geboren. 1,4% van de geboren kinderen heeft een geboortegewicht van minder dan 1500. Folders en links gynaecologie. Patiëntenfolders gynaecologie. Aangifte van geboorte Download PDF. Activiteitentherapie Download PDF. Adviezen toiletgedrag ontlasten Download PDF. Adviezen toiletgedrag, plassen (vrouwen) Download PDF. Afdeling 5 zuid (ZGT Almelo) Download PDF. Afwijkend uitstrijkje, colposcopie en lisexcissie Download PDF.

NVOG Kennisspel 2021 - lokatie: Utrecht (NL) Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL) Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL) Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL) Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Brummen (NL hertentamen, hertentamen 22­3­2017 vumc_cat_svhl_b15_2017­02­03_inzage vumc_cat_svhl_b15_2017­02­03_inzage wednesday, march 22, 2017 12:00 1 of 63 vul de zi

in de zwangerschap'. Denk hierbij aan thema's als foetale groeirestrictie in de voorgeschiedenis, diabetes gravidarum en indicatie POP poli. Na deze dag heeft u inzicht in best practices rondom de gezamenlijke zorg voor uw zwangere cliënte. Laat u enthousiasmeren en kritisch kijken naar waar implementatie en integratie mogelijk is 1. Minder leven 2. Gebroken vliezen a terme 3. Hoogstaand hoofd a terme 4. Uitwendige versie 5. Serotiniteit 6. Fluxus i.a. 7. Sedatie 8. Sectiokraambed thuis 9. Wat is PPROM?PPROM is de Engelse afkorting voor 'preterm pre-labor rupture of membranes'. In het Nederlands spreken we van vroegtijdig gebroken vliezen, ofwel vruchtwaterverlies voor de zwangerschapsduur van 37 weken.Wat zijn de oorzaken?De oorzaken van PPROM of het vroegtijdig breken van de vliezen zijn zeer gevarieerd. Een veelvoorkomende oorzaak is een sluimerend foetale groeirestrictie Caroline is nu 18 jaar oud. Anderhalf jaar geleden kwam ze met haar moeder langs. Ze wou die arts wel eens zien die haar op een late oktoberavond in 1992 ter wereld had geholpen. De zwangerschapsduur bedroeg 27 weken en dat is niet veel. Bovendien was ze veel te licht voor de duur van de zwangerschap NVOG-richtlijn Foetale groeirestrictie (FGR) Dutch Association of Obstetrics and Gynaecology (2017) Google Scholar. C.L.E. Ray, G. Grange. AGAINST : arguments for a routine third trimester ultrasound : what the meta-analysis does not show ! BJOG An Int J Obstet Gynaecol, 2015 (2015

Foetale groeirestrictie anno 2019 - Kennispoort Verloskund

Live webinar: Foetale Groeirestricti