Home

Geldigheid verwijsbrief ggz

De verwijzing heeft een geldigheidsduur van 9 maanden. Dit betekent dat binnen 9 maanden nadat de verwijzing is afgegeven het eerste patiëntcontact met de ggz-behandelaar moet hebben plaatsgevonden. Als dat niet is gebeurd en er is nog wel behoefte aan ggz, is hiervoor een nieuwe verwijzing nodig of een ander echelon (GB-GGZ/G-GGZ), is er sprake van een doorverwijzing. De huisarts wordt hierover geïnformeerd in de jaarlijkse beloopbrief. Zie toelichting: Doorverwijzing • De geldigheid van een verwijzing is 9 maanden (275 dagen). Daarbij geldt de datum van aanmelding bij de GGZ-aanbieder. Dit i.v.m. de wachttijdproblematiek Hoe lang is een verwijzing naar de GGZ geldig? Voor een Achmea verzekerde is een verwijzing uiterlijk 1 jaar geldig. Dit betekent dat de daadwerkelijke hulpverlening binnen dat jaar moet beginnen

Een verwijsbrief heeft u altijd nodig voor uw eerste afspraak. Achteraf een verwijsbrief regelen is helaas niet mogelijk om voor vergoeding van uw zorg in aanmerking te komen. Hoe lang is een verwijsbrief geldig? Een verwijsbrief is - voor dezelfde zorgvraag- negen maanden geldig na uitgifte Toelichting elementen verwijsbrief * Deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen. ** De NHG standaarden en richtlijnen zijn hierbij leidend. De huisarts hoeft de stoornis niet DSM te classificeren, dat is een taak van de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ Dit format geeft u als huisarts de mogelijkheid relatief eenvoudig tot een duidelijke verwijzing te komen als sprake is van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis bij een patiënt. De voorbeeldbrief wordt ondersteund door de NHG richtlijn gegevensuitwisseling huisarts- GGZ (dit betreft een aanpassing van de richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts - tweedelijn

De enige termijn die hierin nog speelt, is tussen het moment van het geven van de verwijzing en het moment dat de patiënt zich aanmeldt bij de ggz-aanbieder. Tussen het schrijven van de verwijzing en het aanmelden mag niet meer dan 9 maanden (275 dagen) zitten. Bij doorverwijzing binnen de ggz hoeft de huisarts geen verwijsbrief te maken verwijzing is voorzien van een datum tot wanneer de verwijzing geldig is en deze datum is verlopen, dan moet de verzekerde opnieuw een verwijzing aanvragen of toestemming vragen bij de zorgverzekeraar. Als de verwijzing niet voorzien is van een datum, dan is de verwijzing in principe onbeperkt geldig We hebben een document gemaakt dat je kan gebruiken bij verwijzingen binnen de GGZ, om inzichtelijk te maken dat je kan en mag verwijzen naar de betreffende zorgverlener. Het bevat bovenstaande informatie, aangevuld met een citaat en toelichting. Klik hier voor het document 'Verwijzing door de gz-psycholoog en psychologisch specialist' Het is belangrijk dat alle zorgaanbieders en hun medewerkers in de tweede lijn op de hoogte zijn van de geldigheid van een verwijzing en in welke gevallen wel een nieuwe verwijzing wel of niet nodig is. U kunt als huisarts de medisch specialist of het ziekenhuis wijzen op de informatie van de NZa. Hoe lang is een verwijzing geldi Een verwijsbrief is 9 maanden geldig (zie Plan van aanpak verantwoording behandelingen en jaarrekeningen curatieve ggz nav NBA audit alert 32, pagina 15) Paragraaf 4.3.1: Afspraak betreffende geldigheidsduur verwijzing- voor aanvang ggz behandeling

Tussen het schrijven van de verwijzing en het aanmelden mag niet meer dan 9 maanden (275 dagen) zitten. Bij doorverwijzing binnen de ggz hoeft de huisarts geen verwijsbrief te maken. Kijk voor meer informatie bij https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2018/02/Afspraken verwijzing GGZ.pdf Bij 24 maanden aangesloten zorg, mag de datum van de verwijsbrief maximaal 24 maanden in het verleden liggen. Indien er sprake is van een onderbreking in de zorgverlening, bijvoorbeeld bij terugval van een cliënt naar een bestaande zorgvraag, zal bij het opnieuw in zorg nemen van de cliënt een nieuwe verwijsbrief moeten worden aangevraagd Alles over de verwijzing van de huisarts. Soms heeft u voor zorg een verwijsbrief (verwijzing) nodig. Vaak kunt u die vragen aan uw huisarts. Dat wil zeggen dat u deze zorg alleen vergoed krijgt als u eerst naar uw huisarts bent geweest. En uw huisarts u voor deze zorg heeft doorverwezen

Welke eisen worden gesteld aan de verwijsbrief? - LVV

  1. Basis GGZ; Specialistische GGZ; Beslisboom; Ondersteuning. Consultatie en collegiaal overleg; POH-GGZ medewerker; POH-GGZ jeugd; Vaste psychiater; Triage; Preventie. Aanmeldformulier; E-health; ZorgDomein; Nieuwsbrief; Verwijskaart; Training. Cursussen en trainingen voor patiënten; Kennis en scholing voor professional
  2. Welkom bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hier vindt u al onze documenten zoals beleidsregels, regelingen en tarieven. Maar ook factsheets, formulieren en besluiten van onze raad van bestuur zijn hier te vinden. Het is mogelijk om documenten te filteren op zorgsector (thema), onderwerp, geldigheid en informatietype (soort document)
  3. Q: Moet u als gemeente standaard een beschikking afgeven? A: Een van beslissingen die gemeenten moesten nemen bij het opstellen van de verordening Jeugdhulp is hoe om te gaan met het afgeven van beschikkingen. Wettelijk heeft iedere burger recht op een beschikking bij elk besluit over niet vrij-toegankelijke zorg. Bij de toekenning van een individuele jeugdhulpvoorziening voorziet de VNG.
  4. Verwijzing/verwijsbrief. Huisartsen en kinderartsen kunnen doorverwijzen naar de AVG. Rondom de geldigheid van de verwijsbrief worden door diverse ziekenhuizen en zorgverzekeraars regels vermeld. We gaan ervanuit dat deze ook voor de GZSP gelden: De verwijsbrief is een jaar geldig; de behandeling moet binnen een jaar zijn gestart

Vraag de verwijzing aan je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, een arts voor verstandelijk gehandicapten of SEH-arts (spoedeisende hulp). De verwijzing is 9 maanden geldig. Onderbreek je de behandeling langer dan 9 maanden? Of start je pas na 9 maanden na je verwijzing Psychologische zorg nodig? Bekijk onze vergoeding voor psychologische zorg, mindfulness, cogmed, neurofeedback en seksuologische zorg In de regeling gespecialiseerde ggz (NR/REG-2113a) komt het vereiste van directe tijd van de regiebehandelaar bij een crisis-dbc buiten budget met verblijf met zorgtype 304 te vervallen. Een regiebehandelaar hoeft geen directe tijd te besteden aan de patiënt, als dit in de voorafgaande crisis-dbc binnen budget (zorgtype 303) al is gebeurd

In de module ' Implementatie levenbeëindiging op verzoek ', worden aanbevelingen gegeven voor implementatie van de richtlijn. Tevens is een implementatieplan te vinden bij de aanverwante items. Werkwijze. Bij de herziening van de richtlijn is waar mogelijk gezocht naar wetenschappelijke onderbouwing Vragen en antwoorden coronavirus. Op deze pagina geven we antwoord op algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus (laatst bijgewerkt op 25 februari 2021 om 12:00 uur)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Als je bij GGZ Drenthe in dienst komt, vragen wij digitaal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor je aan. Een VOG is verplicht bij functies waarbij wordt gewerkt met kwetsbare personen. Dit is het geval bij GGZ Drenthe, ook al heb je er in jouw functie niet direct mee te maken. Dit doen we dus standaard Een vervolg-DBC kan maximaal 120 dagen openstaan. Een behandeltraject, en dus een DBC, is niet gebonden aan een kalenderjaar. Zorgverzekeringen zijn dat wel. Daarom is landelijk de afspraak gemaakt dat voor de declaratie van een DBC de openingsdatum van de DBC bepalend is. Het kan dus voorkomen dat je in 2020 een operatie hebt ondergaan, maar. het verwerken van de binnenkomende verwijzingen, controle op volledigheid en geldigheid van de verwijzing en indien nodig afstemmen of aanvullende informatie inwinnen bij verwijzers en/of cliënten. administratieve verwerking van de aanmeldingen in het Elektronisch Patiënten Dossier toe te passen en tijdens de aanmeldprocedure activiteiten te registreren in het EPD en het verzorgen van de correspondentie

De LVVP heeft het Kamerdebat op de voet gevolgd. Een aantal punten uit onze factsheet zijn door verschillende politieke partijen aan de orde gesteld, zoals: zorgverzekeraars kopen minder ggz in bij vrijgevestigden irreële contracteisen waardoor patiënten niet of vertraagd in behandeling kunnen komen, zoals de geldigheid van de verwijsbrief jeugd-ggz-aanbieders krijgen geen of nauwelijks een. POH GGZ. Direct aanmelden. Direct aanmelden. inschrijven nieuwsbrief disclaimer links vacatures.

Zorginstituut Nederland is voornemens een verzoek van de stuurgroep GGZ te honoreren. Het verzoek betreft het verlengen tot 1 juli 2022 van de geldigheid van invulformats (versie 1 en 2) behorend het oude Kwaliteitsstatuut. Dat geeft zorgaanbieders en zorginstellingen extra tijd om hun kwaliteitsstatuut aan te passen. Alle overige aspecten van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ moeten wel per. © 2019 Forward GGZ . Construction Field by Acme Themes. Kwaliteit; Klachten; Interessante link Verwezen patiënt vanuit een (andere) GGZ-instelling, instelling voor medisch specialistische zorg of GGZ-praktijk. 3. Verwezen patiënt vanuit de crisis zorg of S.E.H. 4. Eigen patiënt. 5. Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code (bijvoorbeeld in geval van een verwijzing naar de crisis zorg, buitenlandse zorgaanbieder, bureau. Voor verwijzing naar de ggz geldt: U maakt bij verwijzing de inschatting of de patiënt het beste geholpen wordt in de generalistische basis ggz, of in de gespecialiseerde ggz. En u verwijst naar de betreffende zorgaanbieder. Voor de ggz hoeft u geen indicatie voor de zorgzwaarte te geven Voor dit laatste is een verwijzing naar de GGZ noodzakelijk. Start een SSRI volgens de adviezen in de richtlijn Angststoornissen 2.0 indien u daarmee ervaring hebt. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten

Verwijzing naar de GGZ is voor patiënten vaak niet direct acceptabel, ze hebben lichamelijke klachten en verwachten vaak een medisch-somatische aanpak. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen als nieuwe ontwikkelingen aanleiding geven een herzieningstraject te starten GGZ kwaliteitsstatuut. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ', dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Via deze website kunt u zich als zorgaanbieder aanmelden en het kwaliteitsstatuut digitaal invullen of. Ook voor verzekerden die Wlz-zorg ontvangen thuis of in een Wlz-instelling komt medisch-specialistische zorg uit de Zvw, zoals hierboven beschreven. Als een verzekerde verpleging krijgt, die onder directe aansturing van de behandelend medisch-specialist plaatsvindt, is dit ook medisch specialistische zorg vanuit de Zvw 2.1 Klaagster en haar inmiddels ex-echtgenoot, de heer F, verder: de man, zijn op verwijzing van GGZ H en op eerdere verwijzing van de huisarts van de man in de periode maart 2010 - juli 2010 bij verweerster in relatietherapie geweest. 2.2 In de verwijsbrief van de huisarts voor de man staat het volgende vermeld De best mogelijke zorg voor elke patiënt. Wij helpen zorgverleners met het vinden, kiezen en regelen van zorg. Daarvoor verbinden we zorgprofessionals onderling en met hun patiënten. ZorgDomein gelooft in een wereld waarin de best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar is. Daar zetten we ons al meer dan 20 jaar met veel passie voor in

Hoe lang is een verwijzing naar de GGZ geldig? Amsterdam

Het fundament van de professionele relatie van de psycholoog met de cliënt is gelegen in de vertrouwensrelatie. Volgens de beroepscode (art. 71), de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 Wgbo) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11) heeft de psycholoog een beroepsgeheim, oftewel geheimhoudingsplicht van hetgeen hen uit hoofde van hun beroep ter kennis komt 2.6 Geldigheid 3. Theoretische perspectieven Bouman GGZ wil onderzoeken of het mogelijk is om de zorg voor patiënten te clusteren, waarbij de route voor de patiënt van tevoren al vast ligt. verwijzing van externe verwijzers of melden zichzelf aan met een hulpvraag

Verwijsbrief regelen - Parnassia Groe

Verwijzing voor een behandeling in de Gespecialiseerde GGZ, bij voorkeur op naam van psychotherapeute Handtekening en/of stempel van de verwijzer Nadat ik de verwijsbrief van u ontvangen heb en getoetst heb op geldigheid, zal ik contact met u opnemen voor het maken van een afspraak Actuele gegevensdiensten. Overzicht van Gegevensdiensten die geldig zijn op 8 juni 2021. Eigenschappen van de Gegevensdienst. Eigenschappen van de Systeemrol binnen de Gegevensdienst. Id. Gegevensdienstnaam. Startdatum geldigheid. Einddatum geldigheid. Usecase Eerstelijnszorg De zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing. GGZ Geestelijke gezondheidszorg. Inzetbaarheidscoach Een inzetbaarheidscoach ondersteunt de werkgever als het gaat om een effectieve aanpak van uitval en inzetbaarheid van medewerkers. De inzetbaarheidscoach heeft daarover contact met de werkgever, werkneme

Format voor verwijsbrief GGZ: wat moet u vermelden? NH

Om de verwijzing te kunnen beoordelen op geldigheid en om u bij de juiste behandelaar te kunnen plaatsen, is het van belang dat we de verwijzing in ons bezit hebben voordat het intakegesprek plaatsvindt. In sommige gevallen zal de huisarts de verwijzing direct aan ons doorgeven Inleiding. Sinds 2017 zijn zorgaanbieders in de GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een eigen kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In ons kwaliteitsstatuut wordt inzichtelijk gemaakt hoe Innova GGZ heeft geregeld dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgverleners binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk geleverd wordt Zoeken | Nederlandse Zorgautoriteit. Zoeken. Onze rapporten, regels en informatiekaarten vindt u op ons documentenplatform. Zoekt u geen document, maar algemene informatie over een zorgsector op deze website? Vul dan hieronder een trefwoord in waarop u wilt filteren

Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in

Verwijzing binnen GGZ - NVGz

Verwijzing huisarts bij doorlopende zorg specialist niet

Vind wat je in 2021 vergoed krijgt vanuit Anderzorg Basis, Budget, Extra, Tand en Jong en de module 3.3.1 VOLLEDIGHEID EN GELDIGHEID 7.8.2 DEFINITIES EN EISEN CURATIEVE GGZ ZORG DOOR KINDERARTSEN.. 98 7.9 PERCEEL 9 Een inwoner van de Opdrachtgever die een verwijzing heeft voor het verkrijgen van Jeugdhulp en/of Wmo2015. Bij jeugd wordt onder Cliën geen echt autisme. (In 2018 geschreven.) Begin mei 2018 kwam het volgende interview van hoogleraar autisme Wouter Staal online: interview Wouter Staa l. Om een aantal redenen heb ik -als volwassen persoon die de diagnose autisme op latere leeftijd gekregen heeft en als praktiserend huisarts- moeite met uitspraken in dit interview

ValueCare: DBC met een verwijsbrief ouder dan 9 maanden

Veranderingen verwijzing GGZ - Huisartsenpraktijk Endel

ValueCare: DBC met ongeldige verwijsbrief (N1699

Geldigheid Deze betalingsvoorwaarden gelden voor alle cliënten die zich hebben ingeschreven na 13-9-2016. Ze hebben betrekking op alle vormen van zorg bij alle behandelaars van EDT Maastricht. 2 Behandelkosten Behandelkosten worden volledig in rekening gebracht aan de zorgverzekeraar die de cliënt bij aanmelding heeft opgegeven Vraag eerst of de arts die u de second opinion heeft gegeven, u als patiënt wil en kan overnemen. Zo ja, dan kunt u de behandeling bij uw huidige arts afzeggen. Wij kunnen u hierover adviseren. Bel CZ Klantenservice 088 555 77 77

Alles over de verwijzing van de huisarts - VG

De verwijzing betreft: Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ)Toelichting: patiënten met hoog risico en /of complexe aandoeningen komen hiervoor in aanmerking. Verwijzer: Huisarts. Psychiater. Medisch specialist (alleen deze disciplines volgens richtlijn NZA mogen verwijzen) <Adresgegevens huisartsenpraktijk / psychiater / medisch specialist> <AGB-code. De verwijsbrief kunt u via Zorgmail of Zivver (Stepwork beschikt niet over Zorgdomein),versleuteld, mailen naar secretariaat@stepwork.nl. U kunt de verwijsbrief ook meegeven aan de patiënt of per post sturen naar: Stepwork GGZ. Postbus 730. 9400 AS Assen. Bij vragen kunt u contact opnemen via: 0598 -371717 of via contact@stepwork.n Geestelijke Gezondheidszorg. Wij bieden, in dialoog, passende zorg aan medemensen en hun naasten bij complexe geestelijke gezondheidsproblemen, waarbij sprake kan zijn van ernstige lichamelijke, psychische en sociale ontregeling. Werken bij Zuyderland GGz from Zuyderland on Vimeo. Play GGZ Academy De module is ontwikkeld voor medewerkers in GGZ geestelijke gezondheidszorg-instellingen die in de dagelijkse praktijk werken met cliënten met een verhoogd risico op infectieziekten door middelengebruik of verslaving. Hepatitisinfo learning E-learningmodules ontwikkeld door de Stichting Hepatitis Informatie Ondersteuning van ggz-werkgevers en van de zorgverzekeraar voor het ontwikkelingsgericht werken is nodig, omdat dat bijvoorbeeld betekent dat je zo nu en dan minder 'productie' draait (omdat mensen doorstromen en op maat actief zijn, zijn er niet altijd minimaal 8 deelnemers op één begeleider aanwezig) en omdat je meer tijd besteedt aan het vinden van en begeleiden bij externe werkplekken

Parnassia Groep Specialist in geestelijke

Leeswijzer. Voor u ligt het advies Bijzondere missie: Geestelijke Gezondheidszorg voor militairen en veteranen. Het advies bestaat uit een aanbiedingsbrief met aanbevelingen van de adviseur, prof.dr. B.P.R. Gersons, aan de staatssecretaris van Defensie, dhr. C. van der Knaap, een samenvatting en het feitelijke advies met inhoudsopgave en bijlagen ties en niet via verwijzing. Al met al is er daardoor een te optimistisch en ook te ongecompliceerd beeld van depressies ont- ggz-instellingen loopt (ggz inGeest en Arkin in een aanwijzing gevonden voor de geldigheid van de interpersoonlijke etiologie zoals die bij cbasp wordt omschreven Zo weet wijkverpleegkundige Monica Anthonijsz uit Den Helder vrijwel zeker dat er volgens de Wet BIG geen uitvoeringsverzoek nodig is voor zwachtelen, omdat zwachtelen niet voorkomt in de lijst van voorbehouden handelingen. Ze uitte haar verbazing op Twitter. 'Zwachtelen in opdracht van de arts, uiteraard. Maar geen officieel. Op 18 december 2020 heeft de Parket bij de Hoge Raad een procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is 20/00048, bekend onder ECLI code ECLI:NL:PHR:2020:1189

Nederlandse Zorgautoriteit - Overheid

ZorgMail Secure e-mail. Dé veilig e-mailen oplossing in onder meer de zorg. Met ZorgMail Secure e-mail kunt u vertrouwen op een solide en simpele oplossing! Mailen tussen personen is een niet meer weg te denken vorm van communicatie. E-mail is van alle tijden en iedereen beschikt wel over een of meerdere werk en/of privé e-mailadressen In bovenstaande tabel is te zien dat de groep binnen de Wlz-sector VV nog veel groter is dan de groep van gehandicapten. Voor de intramurale verblijvende Wlz-cliënten, in een verpleeghuis, wordt medisch generalistische zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde (SO).De GGZ-B-groep is numeriek nu nog klein, maar per 2021 veranderen de instroomcriteria, waardoor het aantal zal.

Aanvraagformulier voor een zorgverzekering of zorg nodig? Of een declaratieformulier? Download hier formulieren van de CZ zorgverzekeringen RegelZorg rijbewijs- en medische keuringen is hét afsprakenbureau voor uw keuringen. U reserveert 24/7 gemakkelijk via www.regelzorg.nl of u belt de landelijke afsprakenlijn op: 88 - 23 23 30 Als dagbesteding onderdeel uitmaakt van uw indicatie voor Beschermd wonen (ZZP GGZ C) en voor 1 januari 2015 is afgegeven, dan geldt ook voor de dagbesteding het overgangsrecht. Als u dagbesteding heeft bij een andere instelling dan waar u beschermd woont, dan geldt die indicatie tot uiterlijk 31 december 2020